TUTOR DETAIL

Back
Shalini Verma

Shalini Verma

Qualification : M.Sc Maths +B.Ed
Location : Patel Nagar 1, Patel Nagar, Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
Pref Area : Patel Nagar, Lohia Nagar, Mukund Nagar, Raj Nagar, Kavi Nagar Ghaziabad, UP